Virtuální aula AVE Global

Online kurzy AVE Global jsou vyučovány prostřednictvím prestižní platformy Institutu Cervantes. Tato platforma nabízí 16 kurzů pro všechny jazykové úrovně (od A1 po C1) a 48 studijních okruhů. Kurz je přizpůsoben úrovni studenta a je doplněný o výukové materiály, videa a interaktivní cvičení.

Kurz je veden nejlepšími rodilými mluvčími, se kterými se spojíte přes jednu z nejbezpečnějších platform Cisco WebEx.

Certifikát, který student po dokončení kurzu obdrží, bude vystaven akreditovanou jazykovou školou. Studenti mají možnost absolvovat oficiální zkoušky Institutu Cervantes v různých úrovních.

Podrobné informace o kurzech

Platforma, která nabízí vzdělávací obsah, cvičení, videa

Neomezený přístup po dobu 3 měsíců

3 online lekce po 45 minutách s rodilými mluvčími

Po absolvování kurzu obdržíte certifikát vydaný naší jazykovou školou, která je akreditovaným centrem Institutu Cervantes

Stáhnout detailní informace

Obsah kurzů

Platforma nabízí 16 kurzů pro jazykové úrovně od A1 do C1:

A1, A2 – začátečníci

Po skončení kurzu je student schopen přivítat se a rozloučit se, vyměňovat si osobní a/nebo profesní zkušenosti, stručně popsat vzhled a charakter osob, věcí a míst a mluvit o zemích a městech. Student je také schopný domluvit se v barech a restauracích.

Po skončení kurzu je student schopen vyžádat si a poskytnout informace, jak se dostat na určité místo, poskytnout a získat konkrétní údaje a získat informace důležité pro cestování. Dále je schopen hovořit o každodenních aktivitách, preferencích a zálibách.

Po skončení kurzu je student schopen komunikovat v minulém čase a popsat zážitky, předměty nebo osoby za použití minulého času. Dále je schopen popsat aktivity, vyjádřit pocity a vyprávět jednoduché příběhy.

Po skončení kurzu je studen schopen hovořit o cestování, klimatu a různých typech cestování. Student dokáže vyjádřit svůj názor a formulovat hypotézy. Dokáže také vyjádřit své pocity, zájem, nespokojenost a dokáže požádat o svolení nebo svolení zamítnout.

B1 – Středně pokročilí

Po skončení kurzu je student schopen Přednést prezentaci a improvizovat. Dokáže hovořit v minulém a přítomném čase, výprávět příběhy, vtipy a popsat situace. Student je schopný vyjádřit pocity, doporučení, popsat výrobky a kulinářské recepty.

Po skončení kurzu je student schopný chápat informace o svém zdravotním stavu, popsat pocity a fyzické stavy. Dokáže popsat potravinářské výrobky a místa. Je schopen vyžádat si informace o konkrétních produktech, hovořit o administrativních záležitostech a hovořit o plánech do budoucna.

Po skončení kurzu je student schopen domluvit si schůzku a vyjádřit své pocity a názory. Student zná díla španělsky mluvících umělců. Dokáže vysvětlit a odůvodnit své stanovisko za pomocí podmínek, názorů a hodnocení. Má znalosti o reklamním a módním průmyslu španělsky mluvících zemí. Naučí se formálně prezentovat svou osobu a pozná svět obchodu ve Španělsku a Latinské Americe.

Po skončení kurzu je student schopen účastnit se společenských akcích, darovat a přijímat dary, pronést přípitek, vyjadřovat názory a dávat rady. Student pozná administrativní rozdělení Španělska, získá informace o zkouškách DELE a rozvine svou interkulturní kompetenci.

B2 – Pokročilí

Po skončení kurzu je student schopen detailně popsat fyzický vzhled a charakter osob. Dokáže vylíčit život člověka, vyprávět vtipy, příběhy, popsat pocity. Má perfektní znalosti budoucího času.

Po skončení kurzu je student schopen detailně popsat vesnice, města, země a krajinu. Dokáže hovořit o podnebí a jeho změnách. Účastnit se debaty, argumentovat, formulovat hypotézy a reagovat na otázky a dotazy.

Po skončení kurzu je student schopen vyjádřit návrh, chválit, udělovat a zamítat povolení, obhájit svůj názor. Dokáže požádat, poskytnout, přijmout nebo odmítnou laskavost. Ví, jak žádat a poskytovat rady. Dokáže uvažovat o učení cizích jazyků, pozná typické znaky románů, poezie a divadelní her. Dokáže plynně hovořit o vzhledu, vlastnostech a životě osob.

Po skončení kurzu je student schopen vyjadřovat podmínky a důsledky v minulém čase a psát formální dokumenty různého druhu. Student dokáže popsat pokrmy a jejich nutriční vlastnosti. Kritika a chování během obchodních obědů, instrukce a rady v oblasti gastronomie. Student se může účastnit soutěží nebo se zapojit do internetových diskuzí. Student má přehled o IT terminologii a dokáže popsat předpisy společnosti.

C1 – Pokročilí

Po skončení kurzu je student schopen napsat průvodní dopis, připravit se na rozhovor v rádiu a psát o sobě a ostatních. Student získá znalosti o médiích v hispánském světě. Dokáže popsat příznaky onemocnění, dát rady ohledně zdraví a reagovat na nehodu. Student se seznámí se španělským zdravotním systémem a naučí se, jak vytvářet hypotézy v  přítomnosti a činit předpovědi. Bude schopen vyjádřit své názory, obhajovat nebo replikovat názory jiných. Dokáže dát rady ohledně bydlení a vysvětlit poruchy nebo poškození domu. Je také schopen podat formální stížnost.

Po skončení kurzu je student schopen vyjádřit smutek, zapojit se do rozhovorů o kultuře a vnímat kulturní rozdíly. Student si dokáže dělat poznámky během konference, psát a hovořit o argumentačních textech. Bude znát hlavní migrační pohyby, které se uskutečnily ve Španělsku hlavní španělské autory. Student dokáže hovořit o zaměstnání a vyjádřit lítost, zoufalství, nepohodlí, dávat rady a rozdělit pracovní úkoly, vyjádřit se k mezinárodní politice. Naučí se hodnotit a popsat minulost, mluvit o změnách v osobním životě, vyjádřit přání, povinnosti, svolení a zákazy.

Po skončení kurzu je student schopen popsat oblečení a vyhledat místa a dát pokyny, jak je najít. Student dokáže popsat rodinný rozpočet, vytvářet hypotézy v minulém čase a mluvit o závazcích, upoutat pozornost spotřebitele v reklamách. Naučí se vyprávět vtipy, vyjednat podmínky během obchodní schůzky a dát rady ohledně cestování. Student pozná kulturní projevy hispánského světa, jako jsou karnevaly nebo Camino de Santiago. Naučí se reagovat na nové informace a vyjádřit důsledky historických a politických skutečností.

Po skončení kurzu je student schopen vyjadřovat se k tématům ekologie a změny klimatu a napsat recenzi. Dokáže shrnout a analyzovat texty a účastnit se debaty a zpochybňovat názory ostatních. Student se seznámí s hovorovými výrazy a slovní zásobu vztahující se ke zvířecí a geografické tématice. Budete vědět, jak si vybrat mezi různými možnostmi, vyjádřit podezření, pochybnosti nebo jistotu. Pozná výrazy, které patří k humoru, naučí se vyprávět vtipy a reagovat na ně. Bude schopen napsat e-mail a vyžádat si informace o službě. Student dokáže pracovat s různými zdroji informací, napsat reklamaci a stanovisko.

Přípravné kurzy DELE online

Kurz je zaměřený na zvládnutí čtyř částí zkoušky (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, písemný projev a ústní část). Součástí kurzu jsou videa, více než 118 cvičení, která vychází z reálných zkoušek, a rady, které studentovi pomohou zkoušku úspěšně složit.

Kurz je zaměřený na zvládnutí čtyř částí zkoušky (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, písemný projev a ústní část). Součástí kurzu jsou videa, více než 170 cvičení, která vychází z reálných zkoušek, a rady, které studentovi pomohou zkoušku úspěšně složit.

academiaalemanVirtuální aula AVE Global