Obsah kurzů

Certifikát A1 (počet hodin: 60) dokládá, že uchazeč umí používat běžné výrazy v jednoduchých konverzačních situacích, dokáže klást otázky, poskytovat základní informace a domluvit se v každodenních situacích. Pokud druhá osoba spolupracuje a hovoří pomalu a jasně, dokáže se jednoduchou formou dorozumět.

– Poskytnout a požádat o osobní údaje
– Pozdravit a rozloučit se
– Klást otázky

– Vyjádřit záměry a zájmy
– Vysvětlit důvody, proč něco děláme

– Popis míst a zemí
– Hovořit o životě
– Hovořit o místě, ve kterém se nacházíte
– Hovořit o podnebí

– Identifikovat předměty
– Vyjádřit potřeby
– Nakoupit v obchodě: popsat produkty, zeptat se na cenu atd.
– Hovořit o preferencích

– Hovořit vzhledu a charakteru
– Vyjádřit vkus a zájmy
– Zeptat se na záliby ostatních
– Vyjádřit souhlas a nesouhlas
– Hovořit o osobních vztazích

– Hovořit o zvycích
– Vyjádřit četnost
– Popsat průběh

– Konverzace v barech a restauracích
– Požádat a poskytnout informace o jídle

– Popsat čtvrti a města
– Diskutovat o tom, se vám líbí
– Vyžádat si a poskytnout informace o směrech

– Hovořit o zážitcích, které se staly v minulosti
– Diskutovat o dovednostech
– Diskutovat o kvalitách a chybách lidí

– ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:
– Poskytnout a požádat o osobní údaje
– Diskuze o vkusu a zájmech
– Diskuze o osobních vztazích
– Popis charakteru druhých osob
– Diskuze o zvycích

– Hovořit o zážitcích, které se staly v minulosti

Slovesa být, mít a jmenovat se
– Čísla 1 až 100
– Rod podstatných jmen (státní příslušnost a povolání)
– Časování sloves

– Indikativ
– Použití předložek a, con, de, por a para
– Neurčitý člen (el, la, los, las)
– Osobní zájmena (yo, tú, él,…)

– Použití slovesa hay
– Sloveso estar
– Superlativ
– Un/una/unos/unas
– Mucho/a/os/as
– Qué, cuántos/as, cuál/es, dónde, cómo
– Shoda

– Ukazovací zájmena (este/a/os/as, esto)
– El/la/los/las + přídavné jméno
– ¿Qué+ sustantivo, cuál/es…?
– Tener que + infinitivo
– Slovesa ir a preferir
– Čísla od 100

– Sloveso gustar
– Přivlastňovací zájmena: mi, tu, su…

– Přítomný čas některých nepravidelných sloves
– Zvratná slovesa: lavarse, ducharse, acostarse
– Yo también/Yo tampoco, Yo si, Yo no
– Primero / Después / Luego
– Vyjádření času

– Neosobní forma „se“
– Slovesa poner a traer

– Kvantifikátory: mucho/a/os/as, bastante/s…
– Superlativ

– Předpřítomný čas
– Saber+ infinitiv
– Poder+ infinitiv
– Vyjádření četnosti

– Přítomný a předpřítomný čas
– Pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
– Sloveso gustar

Certifikát A2 (počet hodin: 90) dokládá, že uchazeč rozumí běžným frázím a výrazům, pokud jsou pro něj relevantní (základní informace o sobě a rodině, obchodech, místech, profesích atd.).

– Poskytování osobních údajů
– Hovořit o zvycích
– Vyjádřit dobu trvání
– Zeptat se a odpovědět na otázky zaměřené na motivaci
– Hovořit o problémech a záměrech
– Poskytnout doporučení

– Najít spolubydlící a navrhnout ideální domov
– Vyjádřit chutě a preference
– Popsat dům
– Umístění objektů do prostoru
– Vyjádřit náhodu
– Popsat předměty: tvary, styly, materiály

– Fyzicky identifikovat a popsat osoby
-Diskutovat o vztazích a podobnosti mezi lidmi
– Oblečení

– Společenský kontakt
– Reagovat na: pozvánky, prezentace, pozdravy a rozloučení
– Placení
– Získání pozornosti druhé osoby

– Naplánovat si den ve španělském městě
– Diskutovat o volnočasových aktivitách
– Diskutovat o plánech
– Hovořit o událostech, které se staly v minulosti
– Popsat místa
– Diskutovat o záměrech a projektech

– Příprava jídla
– Hovořit o chutích a stravovacích návycích

– Napsat biografii
– Hovořit o událostech
– Hovořit o průběhu v minulosti

– Hovořit o zkušenostech
– Vyjádřit touhu něco udělat

– Poskytnout rady
– Hovořit o náladách
– Popsat bolest a příznaky

– Zapamatovat si slovní zásobu a témata probíraná v kurzu
– Psaní různých typů textu

Zvratná slovesa
– Porque/para
– Sentirse + přídavné jméno
– Tener que +infinitiv/hay que
+infinitiv/lo mejor es
+infinitiv/pensar +infinitiv

– Srovnávání
– Předložky vyjadřující místo
– Sloveso gustar

– Nepravidelný přítomný čas: c-zc/e-i
– Llevarse bien/mal
– Este/esta/estos/estas,ese/esa/esos/esas
– El/la/los/las + přídavné jméno, el/la/los/las
+de + podstatné jméno, el/la/los/las + que + sloveso

Rozkaz
– tú y usted
– Estar + příčestí

– Předpřítomný čas
– Ir a + infinitiv
– Ya/todavía no

– Osobní zájmena ve 3. pádě
– Neosobní „se“
– Základní jednotky a měrné systémy
– Y / pero / y además

– Forma a některé z použití minulého času jednoduchého
– Označení minulosti
– Empezar a + infinitiv
– Ir / irse

– Použití předpřítomného času a minulého času jednoduchého
– Parecer
– Caer bien / mal
– Me/ te/le/ nos/ os/ les gustaría + Infinitiv

– Použití sloves ser a estar
– Části těla

– Závěr kurzu: Opakování:
– Použití a formy přítomného, předpřítomného a minulého času jednoduchého
– Použití zájmen ve 3. pádu
– Použití sloves ser a estar

Certifikát B1 (počet hodin: 120) dokládá, že uchazeč má jazykové dovednosti potřebné k pochopení každodenních běžných situací a dokáže vyjádřit základní touhy a potřeby.

B1.1 – počet hodin: 60

B1.2 – počet hodin: 60

Napsat průvodní dopis pro potencionálního zaměstnavatele
– Hovořit o zvycích v přítomném čase, popsat události, které se staly v minulosti
– Hovořit o zahájení a trvání akce
– Určit začátek události
– Zaměstnání
– Skutečnosti o životě člověka

– Hovořit o zvycích, návycích a okolnostech v minulosti
– Hovořit o akcích v minulosti i současnosti
– Argumentace a diskuse
– Cestování
– Historická období
– Etapy života

– Napsat článek o zvycích a sociálním chování ve vaší zemi
– Vyjádřit zákaz
– Vyjádřit povinnost
– Vyjádřit neosobnost
– Mluvit o zvycích
– Sociální návyky
– Slovní zásoba – zaměstnání a škola

– Navrhnout a představit reklamní kampaň
– Doporučení a rady
– Dát pokyny
– Popsat reklamu
– Reklama: hodnoty, média, prvky reklamy
– Domácí práce

– Vyprávět vtipy
– Vyprávět v minulosti
– Seřadit akce
– Vyjadřovat emoce
– Historické události

– Předávání informací a rozvoj komunikačních strategií
– Telefonická komunikace
– Převzít a zanechat telefonický vzkaz
– Předávání zpráv
– Některé komunikační strategie
– Slovesa, která shrnují záměr zprávy (zeptat se, doporučit atd.)
– Typy zpráv (dopis, sms, e-mail atd.)

– Hovořit o budoucích akcích a situacích
– Vyjádření podmínky
– Vytváření předpokladů o budoucnosti
– Celosvětové problémy
– Předpovědi o osobní budoucnosti

– Popsat zápletku filmu
– Hovořit v přítomném čase
– Shrnout děj knihy nebo filmu
– Vyprávět vtipy
– Narativní žánry (kino, televize, romány…)

– Předpřítomný a minulý čas jednoduchý
– Perifráze: empezar a + infinitiv / acabar de + infinitiv /terminar de + infinitiv / volver a + infinitiv / dejar de + infinitiv / llevar + příčestí / seguir + příčestí
– desde / desde que / desde hace

– Souminulý čas
– Ya no / todavía
– Označení minulosti
– Označení přítomného času

– Lo normal / lo habitual / lo raro es + infinitiv
– Soler + infinitiv, kvantifikátory: todo el mundo / la mayoría (de…) / muchos / algunos…
– Es obligatorio / está prohibido / está permitido + infinitiv, se prohíbe/n / se permite/n + podstatné jméno

– Forma a některá použití kladného a negativního rozkazu
– Umístění zvratných zájmen a 3. a 4.pád

– Nepravidelné formy jednoduchého minulého času
– Kontrast mezi jednoduchým minulým a souminulým časem

– Minulý čas estar + příčestí
– Výrazy, které se používají pro vyprávění

– Nepřímá řeč: me ha dicho que… / me ha preguntado si… / me ha preguntado cuándo / dónde / por qué…

– si + přítomný čas, budoucí; depende de + podstatné jméno; depende de si + přítomný čas
– Jednoduchý budoucí čas
– Seguramente / seguro que / supongo que + budoucí čas
– Výrazy, které se používají pro vyjádření budoucnosti

– Některé konektory: (y) entonces, en aquel momento, al final, de repente, de pronto, etc.
– porque, como, aunque, sin embargo
–Zájmena a 3. a 4. pád

– Příprava prezentace
– Hovořit o dovednostech
– Hovořit o emocích
– Spojit fráze

Napsat dopis, který vysvětluje problém
– Vyjadřování přání, nároků a potřeb
– Navrhnout řešení
– Napsat otevřený dopis oznamující problém
– Politika a společnost
– Vzdělávání

Vyprávění skutečných nebo vymyšlených anekdot
– Zdroje pro vyprávění anekdot
– Projevení zájmu o vyslechnutí příběhu
– Hovořit o příčinách a důsledcích
– Cestování
– Druhy cestovního ruchu

Napsat dialog určený pro filmový scénář
– Vyjádření zájmů a pocitů
– Hovořit o vztazích mezi lidmi
– Vyjádření nesouhlasu
– Zjemnit vyjádření nesouhlasu
– Protiargumenty
– Slovesa pro vyjádření zájmů a pocitů
– Přídavná jména popisující charakter osob

Návrh předmětu, který řeší problém každodenního života
– Popsat charakteristiku a fungování předmětu
– Zaujmout stanovisko k předmětu
– Slovní zásoba k popisu předmětů (tvary, materiály…)
– Slovní zásoba pro posouzení návrhu předmětu

Vytvoření prezentace nového hnutí
– Posuzovat situace a fakta a zaujmout stanovisko
– Životní prostředí
– Solidarita

Napsat blog o záhadách vědy
– Vytváření hypotéz a dohadů
– Vylíčit záhadné události
– Vyjádřit stupně bezpečnosti
– Creer algo / creerse algo / creer en algo
– Záhadné události a jevy
– Psychologie
– Věda

Zaujmout postoj v konfliktu mezi dvěma lidmi
– Předávat rozkazy, požadavky a rady
– Hovořit o tom, co v minulosti řekli jiní
– Slovesa ir a venir
– Slovesa llevar a traer
– Práce

Slovesa se zvratným zájmenem
(hacerse, ponerse, quedarse, sentirse…)
– aunque y / y eso que
– dársele bien / mal algo a alguien
– dar vergüenza / miedo
– ponerse nervioso/-a, triste…
– přídavná jména buen a gran
– přídavná jména popisující charakter
– ser bueno / malo + gerundio

– Spojovací způsob přítomný
– querer / pedir / exigir / necesitar + infinitiv
– querer / pedir / exigir / necesitar + que + subjuntiv
– debemos / tenemos que / se debe / deberían / se debería / habría que
– cuando + subjuntiv, antes de que + subjuntiv

– konektory k vyjádření příčiny a následku: como, porque, así que, de modo que, etc.
– předminulý čas
– předpřítomný, minulý jednoduchý a předminulý čas
Lexikální prostředky

– me fascina / me encanta / odio / no aguanto… que + subjuntiv
– me fascina / me encanta / odio / no aguanto… + podstatné jméno / infinitiv

– superlativ + ísimo/-a/-os/-as
– modifikátory: excesivamente, demasiado…
– zvolací fráze: ¡qué…!, ¡qué… tan / más…!
– vztažné věty s předložky
– indikativ a subjuntiv ve vztažných větách

– me parece bien / mal / injusto / ilógico… que + presente de subjuntivo
– está bien / mal que… + presente de subjuntivo
– es injusto / ilógico / fantástico… que + presente de subjuntivo
– vyjádření podmínky
– lo de + infinitiv / podstatné jméno, lo que + sloveso

– některá využití jednoduché budoucnosti a kondicionálu
– přítomný čas a subjunktiv pro vyjádření různých stupňů bezpečnosti

– přímá a nepřímá řeč

Certifikát B2 (počet hodin: 150) dokládá, že uchazeč má znalosti jazyka nezbytné pro řešení každodenních situací za běžných okolností, jakož i znalosti slovní zásoby, která souvisí s technickými obory a zaměstnáním.

B2.1 – počet hodin: 75

B1.2 – počet hodin: 75

Odkazovat na zprávu a okomentovat ji
– Hovořit o zprávě
– Média
– Politika a historie

– Vyjádřit svůj názor
– Posuzovat možnosti
– Navrhnout podmínky pro obhajobu stanovisek
– Vyslovit souhlas nebo nesouhlas
– Zmiňovat otázky nebo intervence jiných osob
– Slovní zásoba, která souvisí s volným časem, cestovním ruchem a popisem měst a obcí

– Dávat rady
– Evokovat imaginární situace
– Zaujmout stanovisko k činům a chování
– Vyjádřit přání
– Vyjádřit neznalost
– Sport
– Tradice
– Vyjádření strachu/ znechucení / paniky / lenosti / studu …

– Vyjádřit příčinu a účel

– Radit a dávat návrhy

– Hovořit o pocitech, charakteru a osobnosti

– Hovořit o vlastnostech lidí a předmětů

– Slovní zásoba, která souvisí s mezilidskými vztahy

– Subkultury

– Některá slovesa s předložkou

– Hovořit o městech: popsat a diskutovat o vlastnostech

– Hovořit o přesvědčení v minulém čase

– Vyjádřit pozitivní, negativní a neutrální pocity

– Slovní zásoba, která souvisí s popisem měst a cestováním

– Vyjádřit podmínky

– Stanovit podmínky a požadavky

– Politika a společnost

– Vzdělání

Minulé časy

– použití pasivu

– Neosobní konstrukce: se + sloveso ve 3. osobě / použití 3. osoby množného čísla

– doplněk ve 4. pádu

– slovesa pro přenos informací:  manifestar, declarar, etc.

– creo que + přítomný čas, no creo que + subjunktiv
– es una tontería / impensable + infinitiv / subjunktiv
– solo si / siempre que…
– eso de…
– en primer / segundo / … lugar, por último…

– použití kondicionálu
– te recomiendo / aconsejo / sugiero que+ spojovací způsob přítomný
– subjunktiv předpřítomného času
– no sabía que…

– subjunktiv předpřítomného času
– použití předložek por a para
– korelace slovesných časů ve vztažných větách

– konektory pro přidání, kvalifikaci, odpor a odmítnutí informací

– Vztažné věty: que, quien/es, cuyo/-a/-os/-as

– Příčestí ve vztažných větách: pasiv

– Slovesa vnímání a názoru + přítomný čas / subjunktiv

– Použití se v neosobních větách: se valorará …

– Použití pasivních vět

– Použití složeného infinitivu

– Subjunktiv předpřítomného času

– Vztažné konstrukce: quienes, aquellos que, todo aquel que,

el/la/los/las que

– Popsat činnosti, pohyby a situace

– Dávat instrukce

– Hovořit o držení těla

– Vyjádřit pocity a nálady

– Slovní zásoba z oblasti divadla, sportu, tance …

– Vyjádřit účel

– Vyjádřit úmysl

– Zmiňovat se o slibech v nepřímé řeči

– Požadovat splnění závazku

– Kombinovat minulé časy

– Odkazovat na minulé události

– Hovořit o žádostech a varování

– Vyprávět příběhy

– Slovní zásoba z oblasti kronik v médiích

– Slovní zásoba spojená s fotbalem

– Slovní zásoba spojená s historií měst

– Předpovědi o budoucnosti

– Analyzovat a odhalit problémy spojené se životním prostředím (jejich příčiny a důsledky)

– Koheze v textu

– Slovní zásoba z oblasti životního prostředí, koheze textu: používání synonym, hyperonym, hyponym, zájmen …

– Nominalizace

– Hovořit o zaměstnání: vlastnosti, funkce, problémy a pocity

– Popis společnost

– Některé charakteristiky formálně psaných textů

– Slovní zásoba z oblasti zaměstnání

– Lexikální zdroje soudržnosti

– Posoudit minulé události

– Hovořit o nerealizovaných událostech v minulosti a jejich důsledcích

– Výčitky

– Sdělit, co řekli ostatní v minulosti

– Hovořit o dovednostech

– Slovní zásoba z oblasti vzdělávání

– Slovní zásoba z oblasti biografií a životních cest

– Popsat akce pomocí přídavných jmen, příčestí a příslovcí

– Mientras, mientras tanto, al + infinitiv

– Zájmenná slovesa

– Použití sloves poner a quedar

– para + infinitiv / přítomný čas nebo minulý subjunktiv
– Některé částice: hasta que, tan pronto como, cuando + přítomný čas / minulý subjunktiv
– Použití „se“ k vyjádření nedobrovolnosti
– Přídavná jména s předponami
– Hacer a propósito / sin querer / adrede…
– Slovní zásoba z oblasti IT
– Slovní zásoba z oblasti mediace a řešení konfliktů

– Justo en ese momento, estar a punto de, entonces

– Souminulý čas v přítomném času a subjunktivu

– Příčestí

– Umístění přídavného jména

– Subjunktiv předpřítomného času
– Mientras, hasta (que), en cuanto, antes de (que), después de (que)
– Koheze textu: dicho/- a/-os/-as, el citado/-a/-os/-as, tal

– Aunque, a pesar de, por mucho que…
– Es decir, esto es, o sea
– Un ejemplo, por ejemplo, a modo de ejemplo

– Zájmena: se lo
– Subjunktiv předminulého času

– Podmiňovací způsob složený
– Konektory vyjadřující příčinu a důsledek

Certifikát C1 (počet hodin: 180) dokládá, že uchazeč má schopnost plynule se vyjadřovat a chápat celou řadu psaných a mluvených textů, rozpoznávat implikace, postoje a záměry.

C1.1 – počet hodin: 30

C1.2 – počet hodin: 30

C1.3 – počet hodin: 30

C1.4 – počet hodin: 30

C1.5 – počet hodin: 30

C1.6 – počet hodin: 30

– Seznámit se s ostatními lidmi ve třídě. Popsat svou osobnost.

– Porozumět a diskutovat názory spojené se světem zvířat

– Uvědomit si strategie pro správnou konverzaci

– Rozhodování o tom, zda prodat či nikoliv naše město

– Hovořit o sobě a ostatních. Vytvořit prostředí pro spolupráci

– Jména, jejich význam a hodnota.

– Informativní texty a zajímavá fakta o světě

– Texty určené pro studenty a různé kontexty

– Argumenty, zprávy, diskuse

– Různé modely psychologických testů

– Kladení důrazu na slovní projev (strategie, které zdůrazňují vaše slova)

– Naučit se zjemnit slovní projev (strategie, které zjemní vaše slova)

– Rozšíření zdrojů, které slouží k prezentaci informací

– Rozšíření zdrojů, které slouží k propojování myšlenek

– Přizpůsobení slovní zásoby dané komunikační situaci

– Kladení důrazu: důrazné výrazy, srovnání, řečnické otázky…

– Zjemnění: výrazy, které zjemní slovní projev

– Diskurzní markátory

– Diskurzní konektory

– Oslovení a dotazy s různým stupněm formálnosti

– Analyzovat důsledky kontaktu mezi kulturami a sociálními návyky

– Vyjádřit pocity a emoce

– Zasadit náboženské svátky a projevy do kontextu

– Historie Španělska

– Diskutovat o neverbální komunikaci

– Svatba osob z odlišných kulturních kontextů

– Texty a slovní zásoba týkající se emocí a vlivu kulturních kontextů

– Informace, výrazy a slovní zásoba týkající se katolického světa a svátků

– Arabismus a informace o kulturní a etnické rozmanitosti společnosti v regionu Andalusie

– Gesta a kulturní neporozumění

– Rozvoj strategií, které vedou k porozumění filmů ve španělském jazyce

– Španělský trh práce v oblasti cestovního ruchu

– Analýza gramaticky složitých oblastí

– Rozvoj strategií, které vedou k porozumění španělských televizních programů

– Nerodilí mluvčí a jejich zkušenosti se životem ve Španělsku

– Obsah a forma španělských filmů

– Texty a slovní zásoba související s cestovním ruchem, reklamou, inzercí práce a pohovory

– Rozhovory se staršími žáky na gramatická témata

– Televizní program a texty vztahující se k jeho obsahu

– Slovní zásoba související s magií a nadpřirozenem.

– Rozhovory s migranty, kteří žijí ve Španělsku, a texty španělských autorů, kteří žijí v zahraničí

– Mechanismy formování slov, které slouží k rozšíření slovní zásoby

– Slovní zásoba a výrazy související se zvířaty a reference na člověka

– Slovní zásoba a lexikální prostředky pro pochopení literárních textů

– Psaní textů v akademickém diskurzu

– Znalosti o španělském tisku

– Palabras compuestas para objetos y personas. Derivación mediante prefijos y sufijos

– Escribir un pequeño informe sobre un tema controvertido.

– Comparaciones y expresiones coloquiales que contienen nombres de animales. Los toros

– Vocabulario descriptivo en textos literarios referido a los cinco sentidos

– Vocabulario más preciso para sustituir verbos de significado general (hacer, tener, haber, poner). Nominalización. Estructuras con pronombres relativos

– Lenguaje periodístico. Vocabulario frecuente en cada una de las secciones de un periódico

– Smysluplná interpretace a volba slovesného způsobu

– Smysluplná interpretace a volba členu

– Analýza a porozumění použití zájmen

– Smysluplná interpretace a volba předložky

– Správný výběr sloves v minulém čase v obtížných kontextech

– Vyjádření cílů, prohlášení, zpochybnění, hodnot a identifikace podstaty ve vedlejších větách

– Člen určitý, neurčitý a vynechání členu

– Použití zájmen

– Konkrétní použití zájmen

– Předložky místa a času. Předložka „a“ a přímý doplněk. Kombinace předložek

– Kontrastní slovesa v minulém čase Era/fue, estaba/estuve, perífrasis

Certifikát C2 dokládá, že uchazeč má znalost jazykových dovedností nezbytných v situacích, které vyžadují pokročilé používání jazyka, stejně jako hluboké znalosti kulturních návyků, které jsou v něm vyjádřeny.

academiaalemanObsah kurzů