Poziomy hiszpańskiego i certyfikaty

Certyfikat A1 (Ilość godzin: 60) z języka hiszpańskiego zaświadcza o umiejętnościach potrzebnych do rozumienia i używania wyrażeń codziennych w kontekstach sytuacyjnych na podstawowym poziomie, zadawania pytań i udzielania podstawowych informacji w codziennych sytuacjach, interakcji w języku hiszpańskim w sposób zrozumiały jeśli druga osoba współpracuje i wypowiada się powoli i w sposób jasny.

– Udzielanie i pytanie o dane osobowe
– Powitanie i pożegnanie
– Pytanie o dane słowa

– Wyrażanie intencji i zainteresowań
– Wyjaśnianie przyczyn postępowania

– Opisywanie miejsc i państw
– Opisywanie życia
– Mówienie o lokalizacji
– Mówienie o klimacie

– Identyfikowanie przedmiotów
– Wyrażanie potrzeb
– Robie zakupów: identyfikowanie produktów, pytanie o cenę, itd.
– Mówienie o preferencjach

– Opisywanie wyglądu i charakteru
– Wyrażanie gustów i zainteresowań
– Pytanie o gusta
– Porównywanie gustów
– Mówienie o relacjach pomiędzy ludźmi

– Mówienie o nawykach
– Wyrażanie częstotliwości
– Następstwo zdarzeń

– Radzenie sobie w barach i restauracjach
– Pytanie i udzielanie informacji dotyczących jedzenia

– Opisywanie dzielnic i miast
– Mówienie o tym, co najbardziej nam się podoba w jakimś miejscu
– Pytanie i udzielanie informacji o drodze

– Mówienie o doświadczeniach z przeszłości
– Mówienie o zdolnościach i umiejętnościach
– Mówienie o cechach charakteru pozytywnych i negatywnych

– PODSUMOWANIE:
– Udzielanie i pytanie o dane osobowe
– Wyrażanie gustów i zainteresowań
– Mówienie o relacjach pomiędzy ludźmi
– Opisywanie charakteru
– Mówienie o zwyczajach i nawykach
– Mówienie o doświadczeniach z przeszłości

– Czasowniki być, mieć i nazywać się
– Liczebniki od 1 do 100
– Rodzaj (narodowość i zawód)
– Trzy koniugacje

– Czas teraźniejszy
– Niektóre użycia przyimków: a, con, de, por y para.
– Rodzajniki nieokreślone (el, la, los, las)
– Zaimki osobowe (yo, tú, él,…)

– Użycie czasownka hay
– Czasownik estar
– Stopień najwyższy przymiotnika
– Un/una/unos/unas
– Mucho/a/os/as
– Qué, cuántos/as, cuál/es, dónde, cómo.
– Zgodność

– Zaimki wskazujące (este/a/os/as, esto)
– El/la/los/las + przymiotnik
– ¿Czym+ rzeczownik, jaki/jest…?
– Tener que + bezokolicznik
– Czasowniki: iść i woleć
– Liczebniki od 100

– Czasownik lubić
– Zaimki dzierżawcze (mój, twój, jego…)

– Czasowniki nieregularne
– Czasowniki zwrotne: myć się, brać prysznic, położyć się
– Wyrażenia: Yo también/Yo tampoco, Yo si, Yo no
– Primero/Después/ Luego
– Określanie godziny

– Forma bezosobowa
– Czasowniki: położyć i przynieść

– Wyrażenia ilościowe: mucho/a/os/as, bastante/s…
– Stopień najwyższy przymiotnika

– Czas pretérito perfecto
– Czasownik saber+ bezokolicznik
– Czasownik poder+ bezokolicznik
– Wyrażenia częstotliwości

– Czas teraźniejszy i czas pretérito perfecto
– Czasowniki regularne i nieregularne
– Czasownik gustar

Certyfikat A2 (Ilość godzin: 90) z języka hiszpańskiego zaświadcza, że kandydat rozumie zdania powszechne i wyrażenia w obrębie jego obszaru wiedzy jeśli mu odpowiadają (podstawowe informacje o nim samym i jego rodzinie, sklepach, miejscach, zawodach itd.)

– Udzielanie danych osobowych
– Mówienie o przyzwyczajeniach
– Wyrażanie czasu trwania
– Pytanie i opowiadanie na temat motywacji
– Mówienie o trudnościach i intencjach
– Udzielanie rekomendacji

– Poszukiwanie współlokatora i projektowanie domu swoich marzeń
– Wyrażanie gustów i preferencji
– Opisywanie i porównywanie domu
– Lokalizowanie obiektów w przestrzeni
– Mówienie o zbiegu okoliczności
– Opisywanie przedmiotów: forma, styl, materiał

– Identyfikowanie i opisywanie ludzi fizycznie
– Mówienie o relacjach i podobieństwach pomiędzy ludźmi
– Części garderoby

– Sytuacje dotyczące kontaktów społecznych
– Radzenie sobie w takich sytuacjach jak: zaproszenia, prezentacje, powitania i pożegnania
– Płacenie
– Przyciąganie czyjejś uwagi

– Planowanie dnia w hiszpańskim mieście
– Mówienie o wypoczynku
– Mówienie o rozkładach, planach
– Relacjonowanie doświadczeń z przeszłości
– Opisywanie miejsc
– Mówienie o intencjach i planach

– Przygotowywanie posiłku
– Mówienie o gustach i nawykach żywieniowych

– Pisanie biografii
– Relacjonowanie wydarzeń w przeszłości
– Mówienie o rzeczach, które trwają jakiś czas

– Mówienie i ocenianie doświadczeń
– Wyrażanie chęci zrobienia czegoś

– Udzielanie rad
– Mówienie o samopoczuciu
– Opisywanie bólu, dolegliwości i objawów

– Zapamiętanie słownictwa i tematów poruszanych podczas kursu
– Redagowanie różnego typu tekstów

– Czasowniki zwrotne
– Porque/para
– Czasownik sentirse + przymiotnik
– Czasownik tener que + bezokolicznik/ Czasownik hay que +bezokolicznik/ Wyrażenie lo mejor es + bezokoliczn/ Czasownik pensar + bezokolicznik

– Stopień wyższy przymiotnika
– Przyimki miejsca
– Czasownik gustar

– Przegłos w czasownikach: c-zc/e-i
– Wyrażenie llevarse bien/mal
– Este/esta/estos/estas, ese/esa/esos/esas
– El/la/los/las + przymiotnik, el/la/los/las +de + rzeczownik, el/la/los/las + que + czasownik

– Niektóre wyrażenie z trybem rozkazującym
– Użycie form tú i usted
– Wyrażenie estar + Gerundio

– Czas pretérito perfecto
– Ir a + bezokolicznik
– Wyrażenie ya/todavía no

– Zaimki dopełnienia bliższego
– Bezosobowa forma czasownika
– Wagi i miary
– Wyrażenia: y/ pero/ además

– Forma i użycia czasu Pretérito Indefinido
– Określniki czasu dla czasów przeszłych
– Czasownik empezar a + bezokolicznik
– Czasownik ir / irse

– Użycia czasu pretérito perfecto i pretérito indefinido.
– Czasownik parecer
– Wyrażenie caer bien / mal
– Wyrażenie me/ te/le/ nos/ os/ les gustaría + bezokolicznik

– Użycie czasowników ser i estar
– Części ciała

– Formy i użycia czasu teraźniejszego, Pretérito Perfecto i Pretérito Indefinido
– Użycie zaimków dopełnienia bliższego
– Użycie czasowników ser i estar

Certyfikat B1 (Ilość godzin: 120) z języka hiszpańskiego zaświadcza o umiejętnościach językowych potrzebnych do zrozumienia zwyczajnych sytuacji codziennych i adekwatnego odpowiadania, tak jak wyrażania podstawowych pragnień i potrzeb.

B1.1 – Ilość godzin: 60

B1.2 – Ilość godzin: 60

– Pisanie listu motywacyjnego
– Mówienie o nawykach w teraźniejszości i opisywanie doświadczeń z przeszłości
– Mówienie o zapoczątkowaniu i okresie trwania czynności
– Umiejscowienie czynności w czasie
– Praca
– Fakty z życia osoby

– Mówienie o nawykach, zwyczajach i okolicznościach w przeszłości
– Umiejscowienie czynności w przeszłości i teraźniejszości
– Argumentowanie i debatowanie
– Podróże
– Okresy historyczne
– Etapy życia

– Pisanie artykułu o nawykach i kodach społecznych w naszym kraju
– Wyrażanie zakazu
– Wyrażanie nakazu
– Wyrażanie bezosobowości
– Mówienie o zwyczajach
– Nawyki społeczne
– Słownictwo dotyczące pracy i szkoły

– Zaprojektowanie i przedstawienie kampanii reklamowej
– Polecanie i doradzanie
– Udzielanie instrukcji
– Opisywanie ogłoszenia
– Reklama: wartości, podstawy, elementy
– Obowiązki domowe

– Opowiadanie anegdot
– Relacjonowanie przeszłości
– Następstwo zdarzeń
– Wyrażanie emocji
– Wydarzenia historyczne

– Przekazywanie wiadomości i rozwijanie aktu komunikacji
– Radzenie sobie w rozmowami telefonicznymi
– Przyjmowanie i pozostawianie wiadomości telefonicznych
– Przekazywanie wiadomości
– Niektóre strategie w akcie komunikacji
– Czasowniki, które podsumowują cel wiadomości (preguntar, recomendar, itd)
– Typy wiadomości (list, sms, e-mail)

– Mówienie o zdarzeniach i sytuacjach w przyszłości
– Wyrażanie warunku
– Formułowanie hipotez na przyszłość
– Problemy skali światowej
– Przepowiednie dotyczące przyszłości

– Pisanie fabuły filmu
– Relacjonowanie teraźniejszości
– Streszczenie fabuły książki lub filmu
– Opowiadanie anegdot
– Opowiadanie dowcipów
– Rodzaje narracji (w kinie, telewizji, powieści…)

– Czas pretérito perfecto i pretérito indefinido
– Wybrane peryfrazy: empezar a + bezokolicznik / acabar de + bezokolicznik /terminar de + bezokolicznik / volver a + bezokolicznik / dejar de + bezokolicznik / llevar + gerundio / seguir + gerundio
– Wyrażenia: desde / desde que / desde hace

– Czas pretérito imperfecto
– Wyrażenia: ya no / todavía
– Określniki czasu dla czasu przeszłego
– Określniki czasu dla czasu teraźniejszego

– Wyrażenia: lo normal / lo habitual / lo raro es + bezokolicznik
– Czasownik soler + bezokolicznik lub wyrażenia ilościowe: todo el mundo / la mayoría (de…) / muchos / algunos…
– Wyrażenie es obligatorio / está prohibido / está permitido + bezokolicznik, se prohíbe/n / se permite/n + rzeczownik

– Forma i niektóre użycia trybu rozkazującego
– Umieszczanie zaimków zwrotnych dopełnienia bliższego i dalszego

– Formy nieregularne czasu pretérito indefinido
– Porównianie czasu pretérito indefinido i imperfecto
– Forma przeszła wyrażenia estar + gerundio
– Określniki czasu dla relacjonowania

– Mowa zależna: me ha dicho que… / me ha preguntado si… / me ha preguntado cuándo / dónde / por qué…

– Wyrażenia: si + presente de indicativo, futuro; depende de + sustantivo; depende de si + presente de indicativo
– Forma i niektóre użycia czasu futuro imperfecto
– Wyrażenia: seguramente / seguro que / supongo que + futuro
– Określniki czasu dla czasu przyszłego

– Niektóre spójniki przydatne do relacjonowania: (y) entonces, en aquel momento, al final, de repente, de pronto, etc.
– Wyrażenia: porque, como, aunque, sin embargo
– Forma i niektóre użycia zaimków dopełnienia bliższego i dalszego

– Przygotowywanie prezentacji
– Mówienie o umiejętnościach
– Mówienie o uczuciach
– Łączenie zdań

Pisanie listu, aby przedstawić problem
– Wyrażanie życzeń, skarg i potrzeb
– Proponowanie rozwiązań
– Pisanie listu otwartego, aby zawiadomić o problemie
– Polityka i społeczeństwo
– Edukacja

Opowiadanie anegdot prawdziwych lub zmyślonych
– Sposoby opowiadania anegdot
– Sposoby pokazywania zainteresowania podczas słuchania
– Mówienie o przyczynach i konsekwencjach
– Podróże
– Rodzaje turystyki

Pisanie scenariuszu do filmu – dyskusja pary
– Wyrażanie interesów i uczuć
– Mówienie o relacjach pomiędzy ludźmi
– Okazywanie niezgody w różnych rejestrach
– Łagodzenie wyrażania niezgody
– Kontrargumentacja
– Czasowniki wyrażające zainteresowanie, uczucia i wrażenia
– Sposoby okazania niezgody
– Przymiotniki opisujące charakter

Projektowanie przedmiotu, który rozwiąże problem codziennego życia
– Opisywanie cech charakterystycznych oraz funkcji
– Ocenianie obiektów
– Słownictwo opisujące przedmioty (formy, materiały…)
– Słownictwo oceniające projekt przedmiotu

Przygotowywanie prezentacji o nowych ruchach, organizacjach
– Środki gramatyczne przydatne do oceniania sytuacji i wyrażania opinii na temat działań i zachowań
– Środowisko
– Solidarność

Pisanie bloga o zagadkach naukowych
– Dokonywanie hipotez i przypuszczeń
– Relacjonowanie tajemniczych wydarzeń
– Wyrażanie pewności
– Wyrażenia: creer algo / creerse algo / creer en algo
– Wydarzenia zagadkowe i zjawiska paranormalne
– Psychologia
– Nauka

Pośredniczenie w konflikcie pomiędzy dwiema osobami
– Przekazywanie rozkazów, próśb i rad
– Relacjonowanie tego, co powiedzieli inni w przeszłości
– Czasowniki: ir i venir
– Czasowniki: llevar i traer
– Praca

– Czasowniki, które posiadają zaimek (hacerse, ponerse, quedarse, sentirse…)
– Wyrażenia: aunque y / y eso que
– Wyrażenia: dársele bien / mal algo a alguien
– Wyrażenie: dar vergüenza / miedo
– Wyrażenie: ponerse nervioso/-a, triste…
– Przymiotniki buen y gran
– Przymiotniki opisujące charakter
– Wyrażenie: ser bueno / malo + gerundio

– Tryb subjuntivo
– Wyrażenia: querer / pedir / exigir / necesitar + bezokolicznik
– Wyrażenia: querer / pedir / exigir / necesitar + que + tryb subjuntivo
– Wyrażenia: debemos / tenemos que / se debe / deberían / se debería / habría que
– Wyrażenia: cuando + tryb subjuntivo, antes de que + tryb subjuntivo

– Niektóre spójniki przydatne do mówienia o przyczynach i konsekwencjach: como, porque, así que, de modo que, itd.
– Czas pretérito pluscuamperfecto
– Łączenie czasów przeszłych w opowiadaniu (czas pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto)

– Wyrażenia: me fascina / me encanta / odio / no aguanto… que + subjuntivo
– Wyrażenia: me fascina / me encanta / odio / no aguanto… + rzeczownik/ bezokolicznik

– Stopniowanie przymiotników -ísimo/-a/-os/-as
– Niektóre określenia modyfikujące przymiotniki: excesivamente, demasiado…
– Zdania wykrzyknikowe: ¡qué…!, ¡qué… tan / más…!
– Zdania względne (przyimki względne)
– Użycie indicativo i subjuntivo w zdaniach względnych

– Wyrażenia: me parece bien / mal / injusto / ilógico… que + subjuntivo
– Wyrażenia: está bien / mal que… + subjuntivo
– Wyrażenia: es injusto / ilógico / fantástico… que + subjuntivo
– Tryb warunkowy
– Wyrażenie: lo de + bezokolicznik/ rzeczownik, lo que + czasownik

– Niektóre użycia czasu futuro simple i trybu warunkowego
– Konstrukcje w indicativo i subjuntivo dla wyrażania różnych stopni pewności

– Mowa zależna i niezależna

Certyfikat B2 (Ilość godzin: 150) z języka hiszpańskiego zaświadcza o umiejętnościach językowych potrzebnych do radzenia sobie z codziennymi sytuacjami w normalnych okolicznościach oraz znajomości języka technicznego i zawodowego.

B2.1 – Ilość godzin: 75

B2.2 – Ilość godzin: 75

– Nawiązywanie i komentowanie wiadomości
– Relacjonowanie wiadomości
– Środki komunikacji
– Polityka i historia

– Wyrażanie naszej opinii
– Ocenianie różnych wariantów
– Składanie propozycji i rozważanie różnych opcji
– Wyrażanie zgody lub sprzeciwu
– Odnoszenie się do tematów lub interwencji innych
– Słownictwo dotyczące wiedzy i turystyki i cech charakterystycznych miasta i wsi

– Udzielanie rad
– Tworzyć wyimaginowane sytuacje
– Wyrażanie opinii o działaniach i zachowaniach
– Wyrażanie pragnień
– Stwierdzanie niewiedzy
– Sport
– Tradycje
– Wyrażenia: dar miedo/ asco/ pánico/ pereza/ vergüenza…

– Wyrażanie przyczyny i celu
– Udzielanie rad i propozycji
– Mówienie o uczuciach, charakterze i osobowości
– Mówienie o cechach ludzi i przedmiotów
– Słownictwo opisujące relacje między ludźmi i łączące ich uczucia
– Subkultury
– Czasowniki z przyimkami

– Wypowiedzi o miastach: opisywanie ich i komentowanie cech
– Mówienie o przekonaniach
– Wyrażanie odczuć pozytywnych, negatywnych i neutralnych
– Słownictwo opisujące miasta i dotyczące podróży

– Wyrażanie warunków
– Ustalanie warunków i wymagań
– Polityka i społeczeństwo
– Edukacja i wychowanie

– Czasy przeszłe
– Użycie strony biernej
– Konstrukcje bezosobowe: se + czasownik odmieniony w 3ciej osobie liczby poj./ użycie czasownika w 3ciej osobie liczby mnogiej
– Przewidzenie dopełnienia bliższego
– Czasowniki służące do przekazywania informacji: manifestar, declarar, itd.

– Wyrażenia: creo que + indicativo, no creo que + subjuntivo
– Wyrażenia: es una tontería / impensable + bezokolicznik / subjuntivo
– Wyrażenia: solo si / siempre que…
– Wyrażenie eso de…
– Wyrażenia: en primer / segundo / … lugar, por último…

– Niektóre użycia trybu warunkowego
– Wyrażenia: te recomiendo / aconsejo / sugiero que+ subjuntivo
– Tryb łączący Imperfecto de subjuntivo
– Wyrażenie no sabía que…

– Tryb łączący Imperfecto de subjuntivo
– Niektóre użycia por i para
– Zależność czasów w zdaniach względnych
– Spójniki przydatne do dodawania, ulepszania, sprzeciwiania się i zaprzeczania informacji

– Zdania względne: użycie que, quien/es, cuyo/-a/-os/-as
– Imiesłow w zdaniach względnych: strona bierna
– Czasowniki percepcji i wyrażające opinię + indicativo / subjuntivo

– Użycie “se” w zdaniach bezosobowych: se valorará…
– Użycie zdań w stronie biernej
– Użycia bezokolicznik złożonego
– Tryb łączący Pretérito perfecto de subjuntivo
– Konstrukcje względne: quienes, aquellos que, todo aquel que, el/la/los/las que

– Opisywanie czynności, ruchu i położenia osób i przedmiotów
– Dawanie instrukcji
– Mówienie o pozycjach ciała
– Wyrażanie uczuć i nastrojów
– Słownictwo dotyczące teatru, sportu, tańca…

– Wyrażanie celu
– Wyrażanie intencji
– Odnoszenie się do obietnic – mowa zależna
– Domaganie się wypełnienia zobowiązań

– Łączenie czasów przeszłych
– Relacjonowanie wydarzeń przeszłych
– Przekazywanie próśb i ostrzeżeń
– Opowiadanie relacji (bajki, legendy…)
– Słownictwo związane z kronikami w środkach przekazu
– Słownictwo związane z futbolem
– Słownictwo związane z historią miast

– Przepowiadanie przyszłości
– Przedstawianie i analizowanie problemów związanych ze środowiskiem (przyczyny i konsekwencje)
– Łączenie tekstów
– Słownictwo związanie ze środowiskiem
– Sposoby łączenia tekstów: użycie synonimów, hiperonimów, hiponimów, zaimków…
– Nominalizacja

– Mówienie o pracy: cechy, fukcje, problemy i odczucia
– Opisywanie przedsiębiorstwa
– Przykładowe cechy charakteryzujące pisane teksty formalne
– Słownictwo związane z pracą
– Leksykalne środki spójności

– Ocenianie minionych wydarzeń
– Mówienie o wydarzeniach niedokonanych w przeszłości i ich konsekwencjach
– Robienie wymówek
– Przekazywanie tego, co powiedzieli inni w preszłości
– Mówienie o umiejętnościach
– Słownictwo związane z wychowaniem i edukacją
– Słownictwo związane z pisaniem biogragii i CV

– Opisywanie czynności poprzez użycie przymiotników, przysłówków i gerundio
– Określniki i konstrukcje czasowe: mientras, mientras tanto, al + bezokolicznik
– Czasowniki zaimkowe
– Użycie czasowników: poner i quedar

– Wyrażenia: para + bezokolicznik/ tryb łączący presente lub imperfecto de subjuntivo
– Niektóre partykuły czasowe: hasta que, tan pronto como, cuando + presente / imperfecto de subjuntivo
– Użycie “se”, aby wyrazić czynność niezamierzoną
– Przymiotniki i prefiksy
– Wyrażenia: hacer a propósito / sin querer / adrede…
– Słownictwo z zakresu Technologii Informacyjnej
– Słownictwo związane z mierzeniem i rozwiązywaniem konfliktów

– Określniki i konstrukcje czasowe: justo en ese momento, estar a punto de, entonces
– Użycie czasu pretérito imperfecto i trybu łączącego pretérito imperfecto de subjuntivo
– Użycie gerundio
– Umieszczenie przymiotnika

– Tryb łączący pretérito perfecto de subjuntivo
– Konstrukcje czasowe: mientras, hasta (que), en cuanto, antes de (que), después de (que)
– Sposoby łączenia tekstów: dicho/- a/-os/-as, el citado/-a/-os/-as, tal

– Zdania podrzędne: aunque, a pesar de, por mucho que…
– Formułowanie: es decir, esto es, o sea
– Pokazywanie na przykładzie: un ejemplo, por ejemplo, a modo de ejemplo

– Łączenie zaimków: se lo
– Tryb łączący pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
– Czas warunkowo-przypuszczający złożony (condicional compuesto)
– Niektóre spójniki służące do mówienia o przyczynach i konsekwencjach

Certyfikat C1 (Ilość godzin: 180) z języka hiszpańskiego zaświadcza o umiejętnościach wyrażania się w sposób płynny i rozumienia różnorodnych i dłuższych tekstów, zarówno pisanych jak i mówionych, rozumiejąc konsekwencje, zachowania i intencje.

C1.1 – Ilość godzin: 30

C1.2 – Ilość godzin: 30

C1.3 – Ilość godzin: 30

C1.4 – Ilość godzin: 30

C1.5 – Ilość godzin: 30

C1.6 – Ilość godzin: 30

– Poznawanie pozostałych osób z grupy.Określanie naszego wyobrażenia o sobie i grupie.

– Rozumienie i dyskutowanie o poglądach na temat świata zwierząt

– Podnoszenie świadomości w zakresie strategii nauczania w rozmowie

– Podjęcie odpowiedniej decyzji o tym, czy sprzedać naszą wioskę czy nie

– Mówienie o sobie samym i o sobie nawzajem. Stworzenie atmosfery współpracy

– Imiona, ich znaczenia, wartość.

– Teksty informacyjne i ciekawostki dotyczące świata przyrody

– Teksty studentów i różne konteksty prowokujące konwerację

– Argumenty, raporty, debaty

– Różne modele testów psychologicznych

– Dawanie nacisku na odpowiednie słowa (zapoznawanie się ze strategiami podkreślania naszych słów)

– Łagodzenie wypowiedzi (zapoznawanie się ze strategiami łagodzenia wypowiedzi)

– Rozszerzanie sposobów prezentowania informacji

– Rozszerzanie sposobów łączenia pomysłów

– Dostosowywanie naszych słów do sytuacji podczas komunikacji

– Sposoby na zintensyfikowanie: wyrażeń emfatycznych, porównań, pytań retorycznych…

– Środki stosowane w celu osłabienia: wyrażenia łagodzące

– Wyrażenia dyskursywne: organizujące, reformułujące, podsumowujące…

– Spójniki dyskursywne: addytywne, wynikające, kontrargumentujący…

– Zwracanie się, prośby o różnym stopniu formalności

– Analiza związków między kontaktem kulturowym i zwyczajami społecznymi

– Wyrażanie uczuć i emocji

– Wypowiedzi kontekstowe i święta religijne

– Rozważanie nad oryginalnością przeszłości historycznej Hiszpanii

– Dyskujsa na temat komunikacji niewerbalnej

– Związek pomiędzy osobami o zupełnie odmiennych kulturach

– Teksty i słownictwo związane z naszymi emocjami i tym, jak wpływa na nas kontekst kulturowy

– Informacje, wyrażenie i słownictwo związane ze światem katolickim i świętami

– Arabizmy i informacje dotyczące różnorodności kulturowej i etniczej społeczeństwa Andaluzji

– Gesty i nieporozumienia kulturowe

– Rozwijanie rozumienia filmu w języku hiszpańskim

– Dostęp do hiszpańskiego świata pracy w dziedzinie turystyki

– Analiza problemów studentów związanych z gramatyką

– Rozwijanie rozumienia programów telewizyjnych w języku hiszpańskim

– Bliższe poznanie świata osób mówiących w języku hiszpańskim niebędących Hiszpanami i ich doświadczeń w Hiszpanii

– Wszystko to, co związane z filmem, zarówno z punktu widzenia jego treści, jak i formy

– Teksty i słownictwo dotyczące turystyki, reklam, ogłoszeń dotyczących pracy i rozmów o pracę

– Spotkania i rozmowy ze studentami na wyższym poziomie języka, którzy mówią poprawnie gramatycznie i pomaganie sobie nawzajem

– Programy telewizyjne i teksty związanie z poruszaną treścią. Słownictwo związane ze światem magii i zjawisk paranormalnych.

– Spotkania z emigrantami i teksty Hiszpanów, którzy udali się do ich krajów

– Kontrolowanie mechanizmów formowania słów w celu nauki słownictwa

– Poznawanie słów i wyrażeń związanych ze zwierzętami służących do mówienia o człowieku

– Poznawanie słów i zasobów leksykalnych w celu rozumienia tekstów literackich

– Poprawa jakości pisanych tekstów akademickich

– Poszerzanie wiadomości o prasie hiszpańskiej lub w języku hiszpańskim

– Słowa złożone. Tworzenie słów z użyciem prefiksów i sufiksów

– Pisanie krótkiego raportu na kontrowersyjny temat.
– Porównania i wyrażenia potoczne, które zawierają nazwy zwięrząt, np. byki

– Słownictwo służące do opisu w tekstach literackich poprzez odnoszenie się do 5 zmysłów

– Bardziej precyzyjne słownictwo zastępujące czasowniki użycia powszechnego (hacer, tener, haber, poner). Nominalizacja. Struktury z zaimkami zwrotnymi

– Język publicystyczny. Słownictwo obecne w poszczególnych działach gazety

– Nauka interpretowania i wybierania odpowiedniego trybu czasownika

– Nauka interpretowania i wybierania odpowiedniego rodzajnika

– Bycie świadomym kiedy i dlaczego pojawiają się zaimki w danych przypadkach, analizując i rozumiejąc konkretny kontekst użycia.

– Nauka interpretowania i wybierania odpowiedniego przyimka

– Rozwiązywanie problemów związanych z wyborem czasownika w czasie przeszłym w niejasnym kontekście

– Wyrażanie celów, oświadczanie, kwestionowanie, ocenianie i identyfikowanie podmiotów w zdaniach podrzędnych

– Rodzajniki określone, nieokreślone i brak rodzajnika

– Użycie zaimków
– Szczególne ich użycia

– Przyimki w przestrzeni, czasie i świecie idei. Przyimek “a” z dopełnieniem biższym. Zestawienie przyimków

– Różnice czasowników w czasie przeszłym: era/fue, estaba/estuve, perífrasis

Certyfikat C2 z języka hiszpańskiego zaświadcza o umiejętnościach językowych potrzebnych w sytuacjach, które wymagają użycia zaawansowanego języka, głębokiej znajomości zwyczajów kulturowych, o których mówi.

admincarlosvPoziomy hiszpańskiego i certyfikaty