Program stypendialny dla zagranicznych szkół dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w Szkole Językowej Carlos V

ZASADY UCZESTNICTWA

Prezentacja programu stypendialnego SZKOŁY JĘZYKOWEJ CARLOS V

Szkoła Językowa Carlos V, pragnąc wziąć czynny udział w szerzeniu użycia języka hiszpańskiego na świecie, a także chcąc umożliwić przybywającym poznanie Sewilli, stołecznego miasta Andaluzji, postanowiła wprowadzić w życie program stypendialny przewidziany dla osób z całego świata, które chcą doskonalić naukę języka hiszpańskiego.

Przedstawiony program jest skierowany do wszystkich zainteresowanych szkół. Szkoły same wybierają uczestników.

Cele programu stypendialnego

Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się języka hiszpańskiego. W celu doskonalenia języka hiszpańskiego rocznie przyznawanych jest 10 stypendiów w postaci tygodniowego kursu językowego realizowanego w stolicy Andaluzji – w Sewilli.

Program ma na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

  • Polepszenie znajomości języka hiszpańskiego.
  • Zwiększenie zdolności do adaptacji oraz do nauki w nowym środowisku.
  • Umożliwienie poznania miasta Sewilla wraz z jego wspaniałymi warunkami do obcowania z kulturą i językiem hiszpańskim.

Warunki uczestnictwa w programie

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOŁY LUB UCZELNI:

Placówki zainteresowane uczestnictwem w
programie powinny spełnić następujące wymogi

Język hiszpański powinien być częścią programu szkolnego lub programów studiów jako język wiodący w sekcjach dwujęzycznych, bądź ustalony  jako drugi lub trzeci język w sylabusie.

Informacja dotycząca programu stypendialnego powinna być należycie rozpowszechniona w ciągu roku szkolnego lub akademickiego, zarówno w formie fizycznej poprzez wywieszanie ogłoszeń na szkolnych tabloidach, jak i za pomocą elektronicznych środków przekazu informacji takich jak strona internetowa danej instytucji.

Ustanowione zasady uczestnictwa w  programie stypendialnym powinny zostać zaakceptowane.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZNIÓW

Uczniowie wybrani przez swoje szkoły powinni spełniać poniższe wymogi

W trakcie realizacji programu uczestnik powinien mieć ukończone 16 lat.

Minimalnym poziomem znajomości języka, który jest wymagany aby móc wziąć udział w programie stypendialnym jest poziom B1.  Powinien on być potwierdzony przez instytucję przysyłającą ucznia.

Ustanowione reguły uczestnictwa w  programie stypendialnym powinny zostać zaakceptowane.

Selection process

Każda instytucja edukacyjna może nagrodzić jednego ucznia okazją uczestnictwa w programie stypendialnym, a wybór ten może zostać dokonany według ustalonych przez daną placówkę procedur związanych z oceną osiągnięć naukowych ucznia.

Rzeczony proces pownien zostać skonsultowany ze Szkołą Językową Carlos V z odpowiednim wyprzedzeniem aby jego ważność mogła zostać potwierdzona.

Co wchodzi w zakres stypendium

Kurs rozpocznie się we wrześniu 2017 roku i będzie trwał tydzień. Lekcje będą się odbywać w Szkole Jęykowej Carlos V, natomiast zajęcia pozalekcyjne będą miały miejsce na terenie miasta Sewilla. Jednego dnia kursu przewidziana będzie wycieczka  do Kadyksu, Huelvy lub Malagi.

20 spotkań lekcyjnych z języka hiszpańskiego

Zajęcia i wycieczki  kulturowe będą się odbywały każdego dnia od poniedziałku do piątku.

Wycieczki na plażę w Kadyksie.

Airport transfer from the airport to the school at arrival and departure

Zakwaterowanie w domu hiszpańskiej rodziny lub w mieszkaniu dzielonym z innymi współlokatorami.

Zapewnienie wyżywienia przez wszystkie 7 dni kursu.

Materiały edukacyjne wykorzystywane podczas kursu.

Dodatkowe ubezpieczenie.

W zakres stypendium wchodzą wszystkie wydatki za wyjątkiem opłat związanych z przemieszczaniem się ucznia z państwa jego pochodzenia do lotniska w Sewilli. Uczeń powinien dysponować minimalną ilością gotówki w celu zaspokojenia jakichkolwiek innych potrzeb, których finansami nie obejmuje program stypendialny.

admincarlosvProgram stypendialny