Warunki ogólne Hiszpański dla cudzoziemców

 1. Wraz z podpisaniem dokumentu rejestracji uczeń akceptuje zasady i warunki przedstawione poniżej.

  1 Rejestracja

  1.1 Poszczególne warunki każdego kursu odnośnie czasu trwania, dat rozpoczęcia i ukończenia kursu, zawartych usług, jak również poziomów i konkretnych powiązanych działań zostaną wyrażone w trakcie rejestracji.

  1.2 Nauczyciele to native-speakerzy języka hiszpańskiego, a grupy nigdy nie przekraczają 10 uczniów.

  1.3 Uczniowie zostaną podzieleni według poziomów znajomości języka, a ostateczne godziny zajęć zostaną zakomunikowane przed rozpoczęciem kursu. Szkoła zastrzega sobie prawo do modyfikowania godzin w zależności od potrzeb związanych z organizacją.

  1.4 Studenci muszą mieć ukończone 16 lat, za wyjątkiem programów przewidzianych dla dzieci. Wszystkie osoby w wieku poniżej 18 roku życia muszą przedstawić zezwolenie na udział w kursie.

  2 Cena kursu

  2.1 Cenu kursu zawiera:

  • Zapisanie się i testy poziomujące.
  • Materiały potrzebne podczas kursu, zeszyty, długopisy i inne niezbędniki.
  • Symulacje testów.
  • Przewodnik dla studenta, informacje o szkole i mieście.
  • Dostęp do kampusu online, gdzie znajdują się materiały uzupełniające.
  • Uczestnictwo w zajęciach ogólnych i bezpłatnych organizowanych przez szkołę przynajmniej 3 razy w tygodniu.
  • Dostęp do WiFi w szkole.
  • Certyfikat uczestnictwa w kursie (bez wartości oficjalnej)
  • Czujność nad uczniem 24 godziny

  2.2 Cena kursu nie zawiera

  • Transferu z lotniska czy dworca kolejowego
  • Ubezpieczenia w podróży
  • Dostępu do pozostałych zajęć, które wiążą się z kosztem
  • Opłat za oficjalne egzaminy poziomujące
  • Wszystkiego, co nie zostało wyraźnie określone w dokumentach rejestracji lub warunkach ogólnych

  3 Zakwaterowanie

  3.1 W przypadku, gdy uczeń korzysta z usługi zakwaterowania powinien zgłosić się z tygodniowym wyprzedzeniem zarówno przed przyjazdem, jak i wyjazdem. W niedziele dzień urzędowy trwa od 17:00 w przypadku przyjazdu i od 12:00 w przypadku wyjazdu.

  3.2 Szkoła wskaże uczniowi zakwaterowanie odpowiadające wymaganiom, z możliwością dokonania zmiany jeśli obiekt odpowiadać będzie takich samym warunkom lub będzie je przewyższać.

  3.3 Każda zmiana zakwaterowania, którą podejmie uczeń bez podania przyczyny pociąga za sobą koszty związane z zarządzaniem, które poniesie uczeń, a taka zmiana będzie możliwa, jeśli będą dostępne wolne miejsca o podobnych uwarunkowaniach.

  3.4 Po rozpoczęciu pobytu, można jedynie opuścić lokal po zakomunikowaniu tego na piśmie z tygodniowym wyprzedzeniem.

  3.5 Uczeń zobowiązany jest zaakceptować zasady i założenia panujące w każdym mieszkaniu

  4 Transport

  4.1 W przypadku, gdy uczeń korzysta z usługi transportu powinien zgłosić z tygodniowym wyprzedzeniem informację o przylocie i odlocie. Umowa dotyczy jednej trasy realizowanej pomiędzy szkołą a miejscem zakwaterowania wybranym przez ucznia.

  4.2 Szkoła podaje uczniowi miejsce i godzinę spotkania.

  4.3 Każda zmiana, która może powstać, powinna zostać zgłoszona pod wskazany numer informacji Szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby pozwolić szkole zreorganizować transport. Wszystkie dodatkowe opłaty wywołane taką zmianą powinny być pokryte przez ucznia.

  4.4 Jeśli uczeń nie pojawi się na miejscu przez 60 minut od ustalonej godziny spotkania, usługa zostaje anulowana, aczkolwiek uczeń zobowiązany jest do zapłaty za taką usługę.

  5 Procedura rejestracji

  5.1 Uczeń powinien wysłać należycie wypełniony formularz rejestracyjny, a szkoła potwierdzi jego udział w kursie drogą e-mailową załączając ostateczny wniosek z warunkami i łączną ceną kursu.

  5.2 Uczeń powinien zapłacić całkowitą sumę lub minimum 150 €, aby zarezerwować sobie miejsce.

  WAŻNE: jeśli przelew nie zostanie wykonany, uczeń nie będzie blokował miejsca.

  5.3 Na miesiąc przed rozpoczęciem kursu uczeń powinien dokonać przelewu pozostałej części sumy całkowitej kursu.

  5.4 Dokonując przelewu, uczeń powinien wskazać swoje nazwisko i wysłać szkole w sposób jaki jest to możliwe potwierdzenie przelewu. Opłaty bankowe zawsze ponoszone są przez studenta.

  5.5 W przypadku rezygnacji dokonanej z miesięcznym wyprzedzeniem szkoła zwróci kwotę kursu oprócz kwoty za rezerwację (150 €), w przypadku późniejszej rezygnacji szkoła nie zwróci uczniowi poniesionych kosztów. WAŻNE: Wszystkie rezygnacje muszą być dokonane w formie pisemnej.

  6 Rezygnacja

  6.1 Każda rezygnacja, aby zostać uznaną za ważną, powinna być zgłoszona pisemnie drogą e­mailową na adres info@idiomascarlosv.es.

  6.2 W przypadku rezygnacji zrealizowanych z miesięcznym wyprzedzeniem szkoła zwróci równowartość kursu oprócz kwoty za rezerwację (150,00€).

  6.3 W przypadku rezygnacji dokonanych później szkoła nie zwróci poniesionych kosztów, ale uczeń ma możliwość dysponowania tą kwotą dla zrealizowania podobnego kursu, jeśli jest on dostępny..

  6.4 W przypadku rozpoczęcia się kursu, jeśli uczeń będzie musiał go opuścić z przyczyn niezależnych od Szkoły, poniesione koszty nie zostaną zwrócone.

  6.5 Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, jeśli żadna rezerwacja nie zostanie potwierdzona. W przypadku gdy tylko jeden lub dwóch studentów zapisze się do uczestniczenia w kursie czas wykładu może zostać zredukowany o połowę.

  7 Grupy

  7.1 Uczeń rozwiązuje przed swoim przyjazdem test poziomujący, który pozwala szkole na przypisanie go do odpowiedniej grupy uwzględniając jego poziom językowy i oczekiwania.

  7.2 Po przyjeździe ucznia, rozwiązuje on osobiście test w celu potwierdzenia poziomu językowego i ostateczne przypisanie go do odpowiedniej grupy.

  8 Bezpieczeństwo ucznia

  8.1 Szkoła posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich uczniów, które obejmuje te zdarzenia, które mogą wystąpić w obrębie budynku, aczkolwiek nie obejmuje wypadków mających miejsce poza budynkiem lub w drodze do szkoły.

  8.2 Uczeń może wykupić specjalną polisę turystyczną, która obejmuje pozostałe zdarzenia, które mogą mieć miejsce. Szkoła zaleca wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności dla obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej.

  9 Warunki w Szkole

  9.1 Szkoła posiada księgę zażaleń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  9.2 W święta o charakterze narodowym lub lokalnym (Sewilla) zajęcia nie odbywają się i szkoła nie jest zobowiązana do zwrotu kwoty za te zajęcia.

  9.3 Przemoc lub brak szacunku do pozostałych uczestników lub wobec Szkoły może zobowiązać studenta do opuszczenia kursu.

  9.4 Uczeń uprawnia szkołę do tego, aby te obrazy graficzne lub nagrania wideo w dowolnym formacie, które szkoła może wykonać, mogły być wykorzystane do informacji i/lub zapoznawania z podejmowaną w szkole aktywnością. Mogą być one wydrukowane w formacie papierowym, umieszczone na stronie szkoły, portalach społecznych, a także w publikacjach należących do Szkoły. Materiały te będą zawsze traktowane z szacunkiem i zgodnie z ustawą organiczną 1/1982 z 5 maja o ochronie czci, prywatności osobistej i w rodzinie. Obrazy nie zostaną wykorzystane dla innych celów niż te wyżej wskazane.

  9.5 Uczeń potwierdza zapoznanie się z ustawą organiczną 03/2018 z 5 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych, możliwość korzystania z praw dostępu, prostowania, anulowania i sprzeciwu wobec danych osobowych poddanych tym zabiegom, drogą e­mailową na adres marketing@idiomascarlosv.es.

  9.6 Te ogólne warunki powinny być doręczone i podpisane przez ucznia wraz z jego przyjazdem do Hiszpanii i ostateczną rejestracją.

admincarlosvWarunki ogólne Hiszpański dla cudzoziemców