Warunki ogólne Hiszpański dla cudzoziemców

Podpisanie  otrzymanej oferty kursu oznacza akceptację poniżej zawartych zasad i warunków.

1 Zapisanie na kurs

1.1. Warunki każdego kursu takie jak wymiar czasowy, data rozpoczęcia, zakończenia oraz dodatkowo zakontraktowane usługi zostaną zawarte w zaakceptowanym budżecie kursu oraz w potwierdzeniu rejestracji na dany kurs.

1.2.   Nauczyciele będą native speakerami języka hiszpańskiego, a liczba uczestników kursu nie będzie przekraczać 15 osób.

1.3.  Uczniowie będą przydzieleni do grup zgodnie z ich poziomem języka hiszpańskiego. Godziny kursu zostaną przedstawione uczniowie z wyprzedzeniem.  Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany godzin  kursów w przypadku konieczności organizacyjnych.

1.4.  Uczniowie powinni mieć co najmniej 16 lat, wyjątek stanowią programu kursów dla juniorów. Osoby poniżej 18 roku życia zanim rozpoczną kurs powinny przedstawić zgodę rodziców.

2 Cena kursu

2.1 Cena kursu obejmuje:

 • Rejestrację na kurs i początkowy test sprawdzający poziom znajomości języka
 •  Materiały kursu,  ponadto notatnik,  długopis etc.
 • Testy przygotowujące do egzaminów
 • Przewodnik studenta, informacje o szkole i o mieście
 • Udział w bezpłatnych zajęciach szkoły
 • WiFi
 • Certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • Pomoc uczniom w godzinach 08.00 -22.00, od poniedziałku do piątku

2.2 Cena kursu nie obejmuje

 • Transportu z lotniska lub stacji kolejowej, autobusowej
 • Ubezpieczenia podróży, zdrowotnego
 • Zajęć dodatkowych, które są odpłatne
 • Oficjalnych opłat egzaminacyjnych
 • Pozostałych usług, które nie są wyszczególnione w warunkach generalnych

3 Zakwaterowanie

3.1  Jeśli uczeń ma zakontraktowane zakwaterowanie, tydzień przed przyjazdem zobowiązany jest do poinformowania szkoły o godzinie przyjazdu oraz wyjazdu. W przypadku przyjazdów w niedzielę check in obowiązuje od 17.00 i check out do  godziny 12.00.

3.2 Szkoła wskaże miejsce zakwaterowanie, które będzie spełniało wcześniej ustalone warunki. Szkoła może zmienić  miejsce zakwaterowania tylko wtedy kiedy  nowe miejsce będzie spełniało standardy zakontraktowanego zakwaterowania lub je przewyższają.

3.3 Jakakolwiek zmiana zakwaterowania, o którą wystąpi uczeń, bez uzasadnionej przyczyny powoduje, że koszty organizacji nowego miejsca poniesie uczeń. Zmiana zakwaterowania będzie uzależniona od dostępności miejsca, które spełni warunki zakontraktowanej usługi.

3.4  W przypadku kiedy uczeń rozpocznie już swój pobyt w miejscu zakwaterowania i  będzie chciał go zmienić obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia.

3.5 Uczeń zobowiązuje się do zaakceptowania  wszystkich zasad ustalonych przez miejsce zakwaterowania.

4 Transport/Odbiór

4.1  W przypadku zamówienia opcji transportu/odbioru z lotniska bądź dworca uczeń zobowiązany jest do poinformowania szkoły, tydzień przed planowanym przyjazdem, o godzinie przyjazdu i wyjazdu. Usługa obejmuje transport z lotniska lub dworca do wybranego przez ucznia zakwaterowania.

4.2 Szkoła doprecyzuje dokładne miejsce i godzinę odbioru ucznia.

4.3 Wszelkie zmiany dotyczące przyjazdu należy zgłosić Szkole z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby pracownik szkoły miał czas na przeorganizowanie godziny odbioru ucznia.  Jeśli uczeń nie poinformuje o zmianie godziny przyjazdu, wszelkie powstały z tego powodu dodatkowe koszty transportu zostaną poniesione przez ucznia.

4.4 Jeśli uczeń nie pojawi się w ciągu 60 minut od ustalonego czasu i miejsca odbioru, usługa zostanie anulowana, ale uczeń zostanie obarczony opłatą.

5 Proces rezerwacji i zapisu na kurs

5.1 Uczeń zobligowany jest do przesłania wypełnionego formularza ‘wniosek o budżet’, a Szkoła potwierdzi dostępność kursu wraz z przygotowanym budżetem, załączonymi warunkami kursu.

5.2 Uczeń powinien dokonać wpłaty za całość kursu jeśli potrzebuje wizy. Uczniowie, którzy nie potrzebują wizy proszeni są o wpłatę 20 % wartości kursu (kwota minimum to 150 €) w celu dokonania rezerwacji kursu.

WAŻNE: dopóki przelew nie zostanie dostarczony do Szkoły miejsce w kursie nie jest zarezerwowane.

5.3 Na miesiąc przed rozpoczęciem kursu uczeń zobowiązany jest do dokonania reszty wpłaty.

5.4 We wszystkich przelewach uczeń powinien podać swoje imię i nazwisko i jeśli tylko to możliwe przesłać Szkole potwierdzenie dokonania przelewu. Opłaty bankowe pozostają po stronie ucznia.

6 Rezygnacja

6.1 Wszystkie rezygnacje muszą zostać przekazane na piśmie drogą elektroniczną na adres info@idiomascarlosv.com  (warunek ważności rezygnacji).

6.2 W przypadku rezygnacji dwa miesiące (60 dni) przed datą rozpoczęcia kursu Szkoła zwróci wpłacone środki. Osoby, które otrzymały od Szkoły dokumenty potrzebne do uzyskania wizy, dostaną zwrot kwoty pomniejszonej o 200 € (poniesione koszty administracyjne).

6.3 W przypadku rezygnacji z kursu,między 60 i 30 dniem przed datą rozpoczęcia, Szkoła zwróci wpłaconą kwotę pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę  (20 % wartości kursu  lub  kwotę 150€, która została wpłacona jako zaliczka)

6.4 W przypadku poinformowaniu o rezygnacji z kursu na mniej niż miesiąc przed datą rozpoczęcia Szkoła nie zwróci kwoty kursu. Jednakże uczeń będzie mógł wykorzystać wpłaconą kwotę na realizację kursu o podobnym charakterze w innym dostępnym terminie.

6.5 Jeśli uczeń zrezygnuje z kursu w trakcie jego trwania (z przyczyn niezależnych od Szkoły) nie przysługuje mu zwrot opłaty za resztę kursu.

6.6  Szkoła może odwołać zajęcia w grupie jeśli nie ma potwierdzonych miejsc uczestników kursu. Jeśli w grupie jest tylko jeden uczeń lub dwóch, Szkoła może skrócić wymiar czasowy zajęć.

6.7 W przypadku pozytywnego testu COVID-19 lub zamknięcia granic uczeń będzie miał prawo do zmiany daty lub rezygnacji z kursu. W przypadku rezygnacji Szkoła zwraca całość wpłaconej kwoty.

7 Test językowy

7.1 Uczeń rozwiązuje przed swoim przyjazdem test sprawdzający jego poziom znajomości hiszpańskiego, który pozwala szkole na przypisanie go do odpowiedniej grupy uwzględniając jego poziom oraz oczekiwania.

7.2 Po przyjeździe ucznia, rozwiązuje on osobiście test w celu potwierdzenia poziomu językowego, po czym zostaje przypisany  do odpowiedniej grupy.

8 Bezpieczeństwo ucznia

8.1 Szkoła posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich uczniów, które obejmuje te zdarzenia, które mogą wystąpić w obrębie budynku Szkoły.  Nie obejmuje  ono wypadków mających miejsce poza budynkiem lub w drodze do szkoły.

8.2 Uczeń może wykupić specjalną polisę turystyczną, która obejmuje pozostałe zdarzenia. Szkoła zaleca wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności dla obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej.

9 Warunki Szkoły

9.1 Szkoła posiada księgę zażaleń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2 W święta o charakterze narodowym lub lokalnym (Sewilla) zajęcia nie odbywają się i Szkoła nie jest zobowiązana do zwrotu kwoty za te zajęcia.

9.3 Przemoc lub brak szacunku do pozostałych uczestników lub wobec Szkoły może zobowiązać studenta do opuszczenia kursu.

9.4 Uczeń uprawnia szkołę do tego, aby te obrazy graficzne lub nagrania wideo w dowolnym formacie, które szkoła może wykonać, mogły być wykorzystane do informacji i/lub zapoznawania z podejmowaną w szkole aktywnością. Mogą być one wydrukowane w formacie papierowym, umieszczone na stronie szkoły, portalach społecznych, a także w publikacjach należących do Szkoły. Materiały te będą zawsze traktowane z szacunkiem i zgodnie z ustawą organiczną 1/1982 z 5 maja o ochronie czci, prywatności osobistej i w rodzinie. Obrazy nie zostaną wykorzystane dla innych celów niż te wyżej wskazane.

9.5 Uczeń potwierdza zapoznanie się z ustawą organiczną 03/2018 z 5 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych, możliwość korzystania z praw dostępu, prostowania, anulowania i sprzeciwu wobec danych osobowych poddanych tym zabiegom, drogą e­mailową na adres marketing@idiomascarlosv.es.

9.6 Wyżej wymienione warunki generalne powinny być podpisane przez ucznia w trakcie pierwszego dnia w Szkole.

admincarlosvWarunki ogólne Hiszpański dla cudzoziemców